[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong>Ceigrup Barcelona<\/strong> ha estat creada i formada per un equip de professionals amb una dilatada experi&egrave;ncia en el sector immobiliari.<\/p>\r\n<p><strong>La nostra missi&oacute;<\/strong><\/p>\r\n<p>El nostre objectiu &eacute;s ser els l&iacute;ders en la intermediaci&oacute; immobili&agrave;ria de l'lloguer i compravenda d'immobles en el nostre segment de mercat, aplicant criteris de qualitat, professionalitat, originalitat i transpar&egrave;ncia, amb pr&agrave;ctiques socialment responsables i &egrave;tica professional tant en el funcionament intern del nostre equip, com en el tracte amb el client.<\/p>\r\n<p><strong>L'equip<\/strong><\/p>\r\n<p>El nostre equip est&agrave; format per professionals que reben formaci&oacute; peri&ograve;dicament en mat&egrave;ria de m&agrave;rqueting immobiliari, idiomes, legislaci&oacute; en mat&egrave;ria immobili&agrave;ria, metodologia, aven&ccedil;os en tecnologia aplicada a la immobili&agrave;ria, atenci&oacute; telef&ograve;nica, etc. Es tracta d'un equip hum&agrave; jove, liderat per Eva Gonz&aacute;lez-Nebreda G&uuml;ell, Agent de la Propietat des de l'any 2000 i advocada especialitzada en Dret Immobiliari i de la Construcci&oacute; des de 1999. &Eacute;s experta en valoraci&oacute; immobili&agrave;ria, taxaci&oacute; i coneixement del mercat immobiliari espanyol , especialment de Catalunya. Ha rebut formaci&oacute; en &agrave;rees no expl&iacute;citament immobili&agrave;ries, com geobiologia, comunicaci&oacute;, protocol, negociaci&oacute; i altres disciplines, i forma part de diversos consells empresarials immobiliaris i agrupacions professionals. Des de maig 2015 &eacute;s vicepresidenta 2&ordf; de FIABCI Espanya, Federaci&oacute; Mundial de professionals immobiliaris, de la qual Ceigrup Barcelona forma part.<\/p>\r\n<p><strong>La nostra empresa<\/strong><\/p>\r\n<p>Donar un tracte el m&eacute;s hum&agrave; i personalitzat possible als nostres clients, &eacute;s el nostre objectiu fonamental. Els nostres clients s&oacute;n, principalment, propietaris de b&eacute;ns immobles a Barcelona. Encara que tamb&eacute; comptem amb una cada vegada m&eacute;s &agrave;mplia cartera de possibles compradors potencials, sobretot amb els clients de barri on estem ubicats, ja que aqu&iacute; som ja coneguts i estem afermats. Despr&eacute;s de gaireb&eacute; 10 anys d'activitat, hem generat la confian&ccedil;a suficient per tenir clients que ens refereixen als seus cercles pr&ograve;xims i coneguts i compradors i venedors que volen repetir amb nosaltres.<\/p>\r\n<p><strong>El nostre m&egrave;tode de treball<\/strong><\/p>\r\n<p>El temps dels nostres clients &eacute;s molt valu&oacute;s. Per tot aix&ograve; fem una selecci&oacute; pr&egrave;via de producte.<\/p>\r\n<p><strong>La nostra cartera<\/strong><\/p>\r\n<p>Procurem que tots els habitatges que tenim publicades tinguin uns requisits de qualitat i tinguin uns est&agrave;ndards ajustats a la demanda. En algunes ocasions fins i tot, rebutgem treballar alguns productes que no disposen dels m&iacute;nims est&agrave;ndards de confort i acabats.<\/p>\r\n<p><strong>Serveis<\/strong><\/p>\r\n<p>Administraci&oacute; de patrimonis, assegurances de cobrament de l'lloguer, arrendaments amb rendibilitat assegurada, administraci&oacute; global d'habitatges (servei global de protecci&oacute; a el propietari), suport i assessorament a immobles provinents d'her&egrave;ncies jacents, lloguer per temporada, assessorament en lloguer de temporada, per a clients de vertical, intermediaci&oacute; en productes d'inversi&oacute;, assessorament en productes de compra, especials, o per enc&agrave;rrec (personal shopper immobiliari), assessorament a propietaris sobre llei 8\/2013, de 26 de juny, de rehabilitaci&oacute;, regeneraci&oacute; i renovaci&oacute; urbanes, i novetats legislatives de el sector.<\/p>\r\n<p><strong>CRS<\/strong><\/p>\r\n<p>Ceigrup Barcelona t&eacute; molt present la Responsabilitat Social Corporativa i des dels seus or&iacute;gens s'aplica als processos interns i en tracte amb el seu personal, els principis de la RSC, aix&iacute; com s&oacute;n clients, prove&iuml;dors i subscriptors. Apliquem criteris de transpar&egrave;ncia, pr&agrave;ctiques socialment responsables i d'&egrave;tica empresarial tant en el funcionament intern del nostre equip com en el tracte amb el client. Ceigrup Barcelona forma part de la societat civil de Barcelona, \u200b\u200bi actua en conseq&uuml;&egrave;ncia en el desenvolupament del seu servei. Per aix&ograve;, ens sentim orgullosos de donar a con&egrave;ixer la nostra ciutat, sempre que podem, a clients nacionals i internacionals.<\/p>\r\n<p><strong>Aliances<\/strong><\/p>\r\n<p>Ceigrup Barcelona ha format part de la \"Associaci&oacute; Independent de Joves Empresaris de Catalunya\", aix&iacute; com de la MLS Apialia Eixample, que agrupa els 20 principals professionals immobiliaris de la zona del Eixample a Barcelona, \u200b\u200btamb&eacute; &eacute;s associada a AMPSI (Associaci&oacute; de Dones Professionals de l'Sector Immobiliari) i membre de FIABCI, la federaci&oacute; Mundial de Professions Immobili&agrave;ries, entre altres associacions i agrupacions professionals i tamb&eacute; de voluntariat.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Ceigrup Barcelona ha estat creada i formada per un equip de professionals amb una dilatada experiència en el sector immobiliari.

La nostra missió

El nostre objectiu és ser els líders en la intermediació immobiliària de l'lloguer i compravenda d'immobles en el nostre segment de mercat, aplicant criteris de qualitat, professionalitat, originalitat i transparència, amb pràctiques socialment responsables i ètica professional tant en el funcionament intern del nostre equip, com en el tracte amb el client.

L'equip

El nostre equip està format per professionals que reben formació periòdicament en matèria de màrqueting immobiliari, idiomes, legislació en matèria immobiliària, metodologia, avenços en tecnologia aplicada a la immobiliària, atenció telefònica, etc. Es tracta d'un equip humà jove, liderat per Eva González-Nebreda Güell, Agent de la Propietat des de l'any 2000 i advocada especialitzada en Dret Immobiliari i de la Construcció des de 1999. És experta en valoració immobiliària, taxació i coneixement del mercat immobiliari espanyol , especialment de Catalunya. Ha rebut formació en àrees no explícitament immobiliàries, com geobiologia, comunicació, protocol, negociació i altres disciplines, i forma part de diversos consells empresarials immobiliaris i agrupacions professionals. Des de maig 2015 és vicepresidenta 2ª de FIABCI Espanya, Federació Mundial de professionals immobiliaris, de la qual Ceigrup Barcelona forma part.

La nostra empresa

Donar un tracte el més humà i personalitzat possible als nostres clients, és el nostre objectiu fonamental. Els nostres clients són, principalment, propietaris de béns immobles a Barcelona. Encara que també comptem amb una cada vegada més àmplia cartera de possibles compradors potencials, sobretot amb els clients de barri on estem ubicats, ja que aquí som ja coneguts i estem afermats. Després de gairebé 10 anys d'activitat, hem generat la confiança suficient per tenir clients que ens refereixen als seus cercles pròxims i coneguts i compradors i venedors que volen repetir amb nosaltres.

El nostre mètode de treball

El temps dels nostres clients és molt valuós. Per tot això fem una selecció prèvia de producte.

La nostra cartera

Procurem que tots els habitatges que tenim publicades tinguin uns requisits de qualitat i tinguin uns estàndards ajustats a la demanda. En algunes ocasions fins i tot, rebutgem treballar alguns productes que no disposen dels mínims estàndards de confort i acabats.

Serveis

Administració de patrimonis, assegurances de cobrament de l'lloguer, arrendaments amb rendibilitat assegurada, administració global d'habitatges (servei global de protecció a el propietari), suport i assessorament a immobles provinents d'herències jacents, lloguer per temporada, assessorament en lloguer de temporada, per a clients de vertical, intermediació en productes d'inversió, assessorament en productes de compra, especials, o per encàrrec (personal shopper immobiliari), assessorament a propietaris sobre llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, i novetats legislatives de el sector.

CRS

Ceigrup Barcelona té molt present la Responsabilitat Social Corporativa i des dels seus orígens s'aplica als processos interns i en tracte amb el seu personal, els principis de la RSC, així com són clients, proveïdors i subscriptors. Apliquem criteris de transparència, pràctiques socialment responsables i d'ètica empresarial tant en el funcionament intern del nostre equip com en el tracte amb el client. Ceigrup Barcelona forma part de la societat civil de Barcelona, ​​i actua en conseqüència en el desenvolupament del seu servei. Per això, ens sentim orgullosos de donar a conèixer la nostra ciutat, sempre que podem, a clients nacionals i internacionals.

Aliances

Ceigrup Barcelona ha format part de la 'Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya', així com de la MLS Apialia Eixample, que agrupa els 20 principals professionals immobiliaris de la zona del Eixample a Barcelona, ​​també és associada a AMPSI (Associació de Dones Professionals de l'Sector Immobiliari) i membre de FIABCI, la federació Mundial de Professions Immobiliàries, entre altres associacions i agrupacions professionals i també de voluntariat.


Cargando datos. Un momento, por favor...